W dniu 26 marca 2024 r. doszło do otwarcia likwidacji Fundacji na Rzecz Redukcji Wykluczenia Społecznego „Green Island” w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693357, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 kwietnia 2024 r. wydanego w sprawie sygn. WA.XII NS-REJ.KRS/019792/24/058

Likwidatorem Fundacji na Rzecz Redukcji Wykluczenia Społecznego „Green Island” w likwidacji został wyznaczony Pan Adolf Jankowski (adres do doręczeń: Al. "Solidarności" 75 lok. 9 (klatka A, piętro 1), 00‐090 Warszawa, adres e-mail: adolf_jankowski@o2.pl

Wzywa się ewentualnych wierzycieli, aby zgłaszali swoje roszczenia wobec Fundacji na Rzecz Redukcji Wykluczenia Społecznego „Green Island” w likwidacji w terminie 30 dni od momentu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 22 maja 2024 r. włącznie, na adres mailowy likwidatora Fundacji : adolf_jankowski@o2.pl, lub w formie pisemnej na adres likwidatora: Adolf Jankowski, 00-090 Warszawa, Aleja „Solidarności” 75 lok. 9.

Pozostaw komentarz